Saeed, K. (2021) “Potassium Adsorption Phenomenon in Calcareous Soils of Shahrazur Plain”, Kurdistan Journal of Applied Research, 6(1), pp. 95-109. doi: https://doi.org/10.24017/science.2021.1.10.